Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında  tüm işverenler;  

 • a)Risk değerlendirmesi sonuçları.
 • b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
 • c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
 • ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
 • d) Sabotaj ihtimali.

 gibi durumlar gözönüne alınarak acil durum planları hazırlamak durumundadır.

 

Bu amaçla ;

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

 • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
 • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim aldırmak,
 • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanmaktadır.