Ortam Ölçümleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. İşletmelerde ölçümler yapılarak, haritalandırma ve raporlama yapmaktayız.

Ortam ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir

Ölçüm konularımız;

 • Ortam Havası Ölçümü
 • Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda VOC Ölçümü
 • Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
 • İç Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü

 

 

 • Gürültü Maruziyet Ölçümü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında çalışma ortamında gürültü maruziyet değerleri ölçülerek asgari gereklilikler belirlenir.

TS 2607 ISO 1999, TS EN ISO 9612 standartlarına göre, kalibrasyonları izlenebilir olan cihazlar ve yetkili uzmanlar tarafından yapılarak raporlanmaktadır.

 

 • Toz Ölçümü

 

Tesis çalışma alanının hava kalitesinin önemli parametrelerinden bir tanesi çalışma alanında bulunan toz konsantrasyonudur. Çalışma alanındaki toz konsantrasyonlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ortamdaki toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “Tozla Mücadele Yönetmeliği” göre iş yerlerinde toz ölçümü yapılması zorunluluğu vardır.

Toz Maruziyeti ölçümü MHDS 14/3 standardına göre, kalibrasyonları izlenebilir olan cihazlar ile yetkili uzmanlar tarafından yapılarak raporlanmaktadır.

 • Titreşim Ölçümü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik” kapsamında çalışanların ne derece titreşime maruz kaldığının belirlenmesi zorunludur.

Vücut titreşim ölçümü TS ISO 2631-1 ve TS EN 1032+A1 standartlarına göre, kalibrasyonları izlenebilir olan titreşim ivmesi ölçer cihazı ile yetkili uzmanlar tarafından yapılarak raporlanmaktadır.

 • Aydınlatma Ölçümü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik” göre iş yerlerinde aydınlatma ölçümü yapılması zorunludur.

COHSR-928-1-İPG-039 metoduna göre, kalibrasyonu izlenebilir aydınlatma seviyesi ölçüm cihazı ile yapılarak raporlanmaktadır.

 • Termal Konfor Ölçümü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik” göre iş yerlerinde termal konfor ölçülmesi zorunludur.

TS EN ISO 7730 standardına göre PMV ve PPD indisleri ölçülür. Bu indislere göre gerekli durumlarda TS EN 27243 standardına göre WBGT ölçümü yapılır. Ölçümler kalibrasyonlu termal konfor ölçüm cihazıyla yapılarak raporlanmaktadır.

 • Kimyasal Madde Tayini

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve “kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik” kapsamında çalışanların kimyasal maddelere maruziyetlerinin belirlenmesi zorunludur.

Renk belirmeme metoduyla kimyasal madde ölçümü ASTM D4490-96 standardına göre yapılarak raporlanır.

 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü

Çalışma ortamı havasında ağır metal ölçümleri akredite laboratuvarlar tarafından imisyon ölçümleri yapılarak gerçekleştirilir. Ölçümler yapılırken laboratuvar sonuçları, yasal mevzuatta belirtilen sınır değerleri ve ulusal/uluslararası standartlarla karşılaştırılarak yapılır, rapor edilir.

 • Elektromanyetik Alan Ölçümü

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma ortamlarında, ofislerde, sanayi tesislerinde, fabrikalarda vb. alanlarda çalışanların maruz kaldıkları elektromanyetik alan ölçümü yapılması Avrupa Birliği iş sağlığı ve güvenliği direktifi olan 2013/35/EU yönetmeliği kapsamında bir zorunluluktur.

Bu kapsamda çalışanların maruz kaldıkları elektromanyetik radyasyon seviyesi ölçümleri yapılarak, rapor edilmektedir.

Periyodik Kontrol Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Basınçlı Kap ve Tesisatların Periyodik Kontroller ve Testler 

 • Kazan
 • Hidrofor
 • Genleşme tankı
 • Hava tankları
 • Dikişli-dikişsiz tüpler
 • Sıvılaştırılmış yeraltı ve yer üstü gaz tankları,
 • Kriyojenik tanklar
 • Asetilen tüpleri ve tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar basınçlı kaplar 

Basınçlı kapların ve mekanik tesisatların periyodik muayeneleri, tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması gerektiği durumlarda muayene personelinin TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış teknikerler tarafından yapılır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontroller ve Testler 

 • Forklift
 • Transpalet
 •  Çeşitli vinç tipleri
 • Yürüyen merdiven ve bantlar
 • Araç kaldırma lifti
 • Çeşitli hidrolik ve mekanik kaldırıcılar
 • Yapı iskeleleri
 • İnşaat makinaları kaldırma iletme makinaları

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrolleri yılda bir kez makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmaktadır.

Yapı İskelelerinin periyodik kontrolleri 6 ayda bir inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

Tesisatların Periyodik Kontrolleri ve Testler

 • Yangın tesisatı ve boru tesisatları
 • Havalandırma ve klima tesisatları
 • Elektrik tesisatı
 • Topraklama tesisatları ve paratonerler

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri,  elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.