Eğitimin Amacı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının izlenmesi, denetlenmesi, güncellenmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, sahaya tatbikinin değerlendirilmesi konusunda kendini yetiştirmek ve uzmanlaşmak isteyenlerin bilgilendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı ile AB ATEX direktifleri ve Türkiye’deki yasal uygulamaları, toz ve gaz patlaması tehlikesi içeren işletmeler için TS EN 60079 standarları gereğince patlayıcı ortamların sınıflandırılmsı,  bu zonlar için patlama risklerinin değerlendirmesi, riskleri ortadan kaldıracak şekilde patlamadan korunma dokümanı hazırlaması ve  bu ortamlarda kullanılabilecek ekipmanların/malzemelerin bu ortamlara uygunluğunun değerlendirilmesi için gerekli  bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Ulusal ve uluslararası Mevzuat  ve Standartlar
 • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik                                                              
 • TS EN 60079-10-1 : 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler                                                                   
 • TS EN 60079-10-2 : 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosfer
 • TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 (2009) ile (2015) standartları arasındaki farklar                                                                     
 • Genel Yangın Bilgileri ve İlgili Tanımlar
  • Yangın bilgileri ve tanımlar                                                                  
  • Sıvı buharı, gaz ve toz patlama mekanizmaları                                               
 • Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi  
  • Risk değerlendirmesine genel bakış                                                                 
  • Tehlikeli patlayıcı ortamın oluşma ihtimalleri                                                 
 • Muhtemel Tutuşturma Kaynakları         
  • Sıcak yüzeyler                                                                
  • Alevler ve sıcak gazlar(Sıcak parçacıklar dahil)                                               
  • Mekanik olarak oluşan kıvılcımlar                                                                   
  • Elektrikli cihazlar                                                           
  • Kontrolsüz elektrik akımları ve katodik korozyon koruması                             
  • Statik elektrik                                                                 
  • Yıldırım                                                              
  • Radyo frekans (RF) elektromanyetik dalgaları (104 Hz’den 3x1011 Hz’e kadar)
  • Elektromanyetik dalgalar (3x1011 Hz’den 3x1015 Hz’e kadar)           
  • İyonlaştırıcı radyasyon                                                              
  • Ultrasonik ses dalgaları                                                             
  • Adyabatik sıkışma ve şok dalgaları                                                                   
  • Egzotermik tepkimeler (tozların kendiliğinden tutuşması dâhil)                     
 • En 60079-10-1 Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması Patlayıcı Gaz Atmosferler Standardı Uygulamaları    
  • Boşalma hızı nedir?                                                                   
  • Deşarj Katsayısı                                                             
  • Arka Plan Gaz yoğunluğu kavramı                                                                    
  • Boşalma Karakteristiği kavramı                                                           
  • Seyrelme derecesi, zone hesaplama tablosu,                                                  
  • Gaz ve sıvıların boşalma oranları nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar, Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları                                                            
  • Havalandırma hızı tablosu ve havalandırmanın patlayıcı atmosfere etkisi     
  • Havalandırma nasıl değerlendirilir?                                                                
  • Havalandırma ve seyrelme arasındaki ilişki                                                    
  • Bina içi havalandırmanın, açıklıklara, rüzgar yönüne, binanın şekline göre değerlendirilmesi                                                             
  • Havalandırmada Baca etkisi (Stack Effect)/ İndüklenmiş havalandırma etkisi           
  • Havalandırma hacimsel akış oranı                                                                   
  • EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı Ve Gazlar ZONE hesaplanması                               
  • EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar                                             
  • Sprey boya kabinlerinde formülasyon yöntemi ile zon hesaplaması               
 • En 60079-10-2 ,Tozlar Standartı Uygulamaları 
  • Toz Patlama Pentagonu                                                            
  • Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?                                                   
  • Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi                                               
  • Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolü                                            
  • Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar                           
  • Toz boya kabinlerinde zon hesaplaması (Formülasyon yöntemi)                     
  • Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar                           
 • EN 60079-10-2: ye Göre;Tozların Patlayıcı Ortam Hesabının Belirlenmesi     
  • Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir?                                                            
  • Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği                                                      
  • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir?                                                                      
  • Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması                                                      
 • Patlamaya Karşı Koruyucu Tedbirlerin Belirlenmesi    
  • Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi                                       
  • Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile IEC ve EN ye göre ısı grupları,                                                            
  • Patlayıcı ortam miktarının bertaraf edilmesi veya azaltılması                        
  • Birincil, İkincil ve Üçüncül Önlemler                                                                
  • Patlamanın etkilerini azaltmak için donanım, koruyucu sistem ve bileşenlerin tasarımı ve yapımıyla ilgili özellikler                                                             
 • Exproof Cihazların Gruplandırılması      
  • Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı                                                   
  • Ex-Proof Ekipmanların Koruma Tipleri                                                             
  • Ex-Proof Ekipmanların Sıcaklık Sınıflamaları                                                   
  • Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi            
 • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması
  • Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği ve ekler                                            

 

Eğitimin Süresi:  3 gün / 18 saat

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri, İşverenler, Danışmanlar, Mühendisler

 

Belgelendirme Süreçi:

 

 • Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Başarı belgesi, 70 puan altında alan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.