Sağlık Taramaları ve Periyodik Muayeneler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personeli Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin  yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

ASİST OSGB sağlık taramalarını mobil araçlar vasıtasıyla işyerlerinde yapabilmektedir. Kaliteli ve zamanında yapılan taramalar sayesinde oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

ASİST OSGB sağlık hizmetler doğrultusunda;

-  İşyeri hekimi hizmetleri(işe giriş ve periyodik muayene)

-  EK-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Sağlık Raporu

-  Portör muayenesi

-  Mobil Sağlık Taramaları

-  Sağlık taramaları( solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.